วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลกประจำปี พ.ศ. 2566
World Wildlife Day 2023

"ร้อยมือ ร่วมรักษ์ พิทักษ์สรรพชีวิต - Partnerships for Wildlife Conservation"HIGHLIGHT


ขอแสดงความยินดีกับ 2 เยาวชนไทย ในการคว้ารางวัลจากการประกวดผลงานศิลปะเยาวชนนานาชาติ เนื่องในวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ประจำปี พ.ศ. 2566
World Wildlife Day International Youth Art Contest
Congratulations to 2 Thai youths on becoming the Grand Prize Winner and Finalist of the World Wildlife Day 2023 International Youth Art Contest.


รางวัลชนะเลิศ (Grand Prize)
และรางวัลผลงานยอดเยี่ยมที่สุดในช่วงอายุ 11 – 14 ปี (Best in Ages 11-14)

เด็กหญิงปุญญิศา สดใส อายุ 13 ปี
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อผลงาน “Hornbills”


Grand Prize Winner
and Best in Ages 11 - 14

Poonyisa Sodsai, 13 years old,Yupparaj Wittayalai School (Chiangmai)
"Hornbills"
รางวัลผลงานยอดเยี่ยมที่สุดในช่วงอายุ 4 - 6 ปี (Best in Ages 4-6)

เด็กชายพุฒิภัทร สกลดิลก อายุ 6 ปีสถาบันสอนศิลปะ Little Art Chonburi จังหวัดชลบุรี
ชื่อผลงาน “Whales”


Best in Ages 4 - 6

Puttipat Sakoldiloke, 6 years old, Little Art (Chonburi) Art School
"Whales"


ชมผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดได้ ที่นี่

All award-winning entries can be viewed here.