กำหนดการจัดงาน
Event Agenda

15 – 28 ธันวาคม 2564
15 – 28 December 2021

การประกวดแนวคิดหลักภาษาไทย
Thai Theme Contest

ร่วมประกวดแนวคิดหลัก (Theme) ภาษาไทย จากแนวคิดหลักภาษาอังกฤษ สำหรับวันพืชป่าและสัตว์ป่าโลก ประจำปี พ.ศ. 2565 พร้อมลุ้นรับ “ตุ๊กตาลูกกระทิง” และของที่ระลึกจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Thai Theme Contest for World Wildlife Day 2022's original theme of "Recovering key species for ecosystem restoration". The winner will be presented with “Bull Calf Doll” and other limited souvenirs from Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation.
13 ธันวาคม 2564 – 17 มกราคม 2565
13 December 2021 – 17 January 2022

การประกวดผลงานศิลปะเยาวชนนานาชาติ
World Wildlife Day International Youth Art Contest

ร่วมประกวดผลงานศิลปะเยาวชนนานาชาติ (International Youth Art Contest) เนื่องในวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ประจำปี พ.ศ. 2565 ภายใต้แนวคิด “Recovering Key Species For Ecosystem Restoration” ที่จัดขึ้นโดย IFAW, CITES และ UNDP

In celebration of World Wildlife Day 2022, under this year's main theme "Recovering key species for ecosystem restoration", World Wildlife Day International Youth Art Contest 2022 was heldby IFAW, in cooperation with CITES and UNDP.
20 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2565
20 January – 28 February 2022

การประกวดภาพถ่าย วีดิทัศน์ และเรียงความ
Photo, Short Film and Essay Competition

ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ “Local Action, Global Impact” ที่ถ่ายทอดหรือสื่อถึงเรื่องราวการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า พืชป่า และสิ่งแวดล้อม ของตนเอง ครอบครัว หมู่บ้าน ชุมชน หรือกลุ่มองค์กร ที่เป็นส่วนหนึ่งและเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการช่วยฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลกให้ดีขึ้น

การประกวดภาพถ่าย


การประกวดวีดิทัศน์


การประกวดเรียงความ

ประกาศผลการประกวด (28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น.)

World Wildlife Day2022 Competitions under the main theme of “Local Action, Global Impact” are being held by Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation, aimed to encourage people to convey their stories of efforts in conservation of forest, wildlife and environment or similar stories from their family, community or organization, which will contribute to establishing an unshakable foundation of efforts in recovering natural resources and the world’s environment in the future.
Photo Competition
Short Film Competition
Essay Competition
All competitions' results will be announced on 28 February 2022 at 08.30 a.m. GMT+7.
15 - 25 กุมภาพันธ์ 2565
15 - 25 February 2022

รายการสนทนาผ่านสื่อออนไลน์ “Wildlife Talk: Recover Key Species”
Facebook Live Program“Wildlife Talk: Recover Key Species”

รับฟังสาระความรู้เกี่ยวกับตัวอย่างผลสำเร็จและผลงานที่สำคัญในการฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่าและพืชป่า การปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ หรือการช่วยเหลือชนิดพันธุ์เหล่านั้นในประเทศไทย รวมถึงการฟื้นคืนของระบบนิเวศจากผลสำเร็จในการฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่าและพืชป่าดังกล่าวโดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมตอบคำถามลุ้นรับของรางวัลและของที่ระลึกจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Online live sessions by experts from related authorities, visualizing achievements and efforts in recovering threatened species, returning them to their natural habitats or conserving them from Thailand's perspective, also including how the ecosystem was restored as a result of recovering the aforementioned species. Participants may get limited rewards or souvenirs from Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation for partaking during live quiz sessions.
15 กุมภาพันธ์ 2565
15 February 2022
12.00 – 13.00 น.
12.00 – 1.00 p.m.
หัวข้อ “สมัน”
"Schomburgk's deer"
รศ.ดร. นริศ ภูมิภาคพันธ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 กุมภาพันธ์ 2565
17 February 2022
12.00 – 13.00 น.
12.00 – 1.00 p.m.
หัวข้อ “เนื้อทราย”
"Hog deer"
นายวิชานนท์ แสนผาลา หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
18 กุมภาพันธ์ 2565
18 February 2022
12.00 – 13.00 น.
12.00 – 1.00 p.m.
หัวข้อ “ละอง ละมั่ง”
"Eld's deer"
นายตรศักดิ์ นิภานันท์ หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
นายไพฑูรย์ อินทรบุตร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
21 กุมภาพันธ์ 2565
21 February 2022
12.00 – 13.00 น.
12.00 – 1.00 p.m.
หัวข้อ “นกเงือก”
"Hornbill"
ผศ.ดร. วิจักขณ์ ฉิมโฉม เลขานุการมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก
22 กุมภาพันธ์ 2565
22 February 2022
12.00 – 13.00 น.
12.00 – 1.00 p.m.
หัวข้อ “นกกระเรียน”
"Crane"
นายปรีชา หนอสิงหา หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
นางสาวนุชจรี พืชคูณ หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ สำนักอนุรักษ์และวิจัย องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
23 กุมภาพันธ์ 2565
23 February 2022
12.00 – 13.00 น.
12.00 – 1.00 p.m.
หัวข้อ “เสือโคร่ง”
"Tiger"
นายสมโภชน์ ดวงจันทรศิริ หัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
นายสมพร พากเพียร หัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าดงพญาเย็น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
นายประทีป มีคติธรรม เจ้าหน้าที่โครงการประจำองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN)
24 กุมภาพันธ์ 2565
24 February 2022
12.00 – 13.00 น.
12.00 – 1.00 p.m.
หัวข้อ “เต่าทะเล”
“Sea turtles"
ร.อ. ปรีชา อรุณปรีย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ
ร.ท. หญิง กรกมล กิติกัมรา สัตวแพทย์ประจำศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ
ดร. ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ทะเลหายาก/ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
25 กุมภาพันธ์ 2565
25 February 2022
12.00 – 13.00 น.
12.00 – 1.00 p.m.
หัวข้อ “กล้วยไม้ป่าฟ้ามุ่ยน้อย”
"The Shy Blue Vanda"
ดร. เครือวัลย์ พิพัฒน์สวัสดิกุล หัวหน้าสวนรุกขชาติไม้เมืองหนาว สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
นางปวีณา ทะรักษา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น กรมวิชาการเกษตร
พิธีกรดำเนินรายการ:
ดร. ใกล้รุ่ง พูลผล
ผู้อำนวยการส่วนบริหารอนุสัญญา กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ดร. สมหญิง ทัฬหิกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ศ.สพ.ญ.ดร. นันทริกา ชันซื่อ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางนิลุบล กัณหา นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ดร. วรดลต์ แจ่มจำรูญ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
3 มีนาคม 2565
3 March 2022
09.00 – 09.15 น.
09.00 – 09.15 a.m.

พิธีเปิดงานผ่านสื่อออนไลน์
Online Event Opening

• รับชมวีดิทัศน์วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ประจำปี พ.ศ. 2565
• รับชมวีดิทัศน์ถ้อยแถลง (Video messages) ของบุคคลสำคัญ
• World Wildlife Day 2022 outreach videos
• Video messages from VIPs

09.20 – 10.20 น.
09.20 – 10.20 a.m.

การนำเสนอผลงานการประกวดภาพถ่ายและวีดิทัศน์ที่ได้รับรางวัล
Award-winning Photo and Short Films from WWD 2022 Competitions

รับชมการสัมภาษณ์เจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดภาพถ่ายและวีดิทัศน์ เนื่องในวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ประจำปี พ.ศ. 2565
Streaming interview record or live session from World Wildlife Day 2022 competition winners and runner-ups.

10.30 – 12.00 น.
10.30 a.m. – 12.00 p.m.

การสัมมนาผ่านสื่อออนไลน์ ช่วงที่ 1
Webinar (Session I)

หัวข้อ “สัตว์ป่าควบคุม – บัญชีสัตว์ป่าน้องใหม่ที่คนไทยต้องรู้”
ผู้ร่วมสัมมนา:
ดร. สุชาติ โภชฌงค์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการสัตว์ป่าต่างประเทศ กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ผู้แทนกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ กรมประมง
นางสาวสุทธิลักษณ์ นากผสม นายกสมาคมผู้นิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ
ผู้ดำเนินการสัมมนา:
ดร. ใกล้รุ่ง พูลผล ผู้อำนวยการส่วนบริหารอนุสัญญา กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

topic “Controlled Wild Animals – Wild Animals Newly Added to Appendix That Thai People Should Be Aware Of”
Panelists:
Dr. Suchart Photchong Director of Non-native Wildlife Management Subdivision, Division of Wild Fauna and Flora Protection, Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation
Representative from Division of Fisheries Resources Management and Measure, Department of Fisheries
Ms. Suthiluk Nakphasom Board of Thailand Exotic Pet Experts Association
Moderator:
Dr. Klairoong Poonpon Director of CITES Implementation and Monitoring Subdivision, Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation

12.20 – 13.20 น.
12.20 – 13.20 p.m.

รับชมภาพยนตร์นานาชาติจาก World Wildlife Day Film Showcase 2022 “Restoring Species” ผ่านสื่อออนไลน์
Finalists’ Film from World Wildlife Day Film Showcase 2022 “Restoring Species”

รับชมตัวอย่างภาพยนตร์จาก World Wildlife Day Film Showcase 2022 “Restoring Species” ที่เข้ารอบสุดท้าย ซึ่งจัดโดย Jackson Wild, CITES และ UNDP
Streaming award-winning films from World Wildlife Day Film Showcase 2022 “Restoring Species” held by Jackson Wild, CITES and UNDP.

13.30 – 15.00 น.
13.30 – 15.00 p.m.

การสัมมนาผ่านสื่อออนไลน์ ช่วงที่ 2
Webinar (Session II)

หัวข้อ “ลิ่น – ตัวอย่างชนิดสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง กับบทบาทที่มีต่อระบบนิเวศ และความหวังในการฟื้นฟูประชากรก่อนที่จะสูญพันธุ์”
ผู้ร่วมสัมมนา:
ดร. เพชร มโนปวิตร นักวิทยาศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และที่ปรึกษาสมาคมสัตววิทยาแห่งลอนดอน (ZSL)
ดร. ศุภกิจ วินิตพรสวรรค์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
นางสาวเมทินีย์ ภัสสราอุดมศักดิ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและข้อมูล ประจำประเทศไทย เครือข่ายเฝ้าระวังการค้าสัตว์ป่าและพืชป่า (TRAFFIC)
นายณัฐพงศ์ บรรเทิง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ผู้ดำเนินการสัมมนา:
นายประทีป มีคติธรรม เจ้าหน้าที่โครงการประจำองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN)

topic “Pangolin - An example of a critically endangered wildlife, its role in the ecosystem and the hope of restoring its population before they become extinct.”
Panelists:
Dr. Petch Manopawitr Conservation Scientist and Counselor of Zoological Society of London (ZSL)
Dr. Supakit Vinitpornsawan Forestry Technical Officer, Professional Level Wildlife Conservation Office, Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation
Ms. Methinee Passara-udomsak Data and Research Officer, TRAFFIC Thailand
Mr. Nattapong Banterng Forestry Technical Officer, Professional Level Wildlife Conservation Office, Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation
Moderator:
Mr. Prateep Meekatitham Project Manager, Officer of International Union for Conservation of Nature (IUCN)

ถ่ายทอดสดทาง:
Live stream via the following platforms:
Zoom (Meeting ID: 881 4706 8742 | Passcode: 03032565)
Facebook Live “World Wildlife Day Thailand”
YouTube Live “World Wildlife Day Thailand”
1 – 15 มีนาคม 2565 | 08.30 – 16.30 น.
1 – 15 March 2022 | 08 .30 – 16.30 p.m.

นิทรรศการแสดงผลงานการประกวดภาพถ่าย วีดิทัศน์ เรียงความ และภาพยนตร์จาก World Wildlife Day Film Showcase 2022
Exhibition of Award-winning Photo, Short Films and Essays Competition, and Films from Jackson Wild’s World Wildlife Day Film Showcase 2022

นิทรรศการ “World Wildlife Day Thailand Showcase 2022”
1 – 3 มีนาคม 2565 แสดงผลงานการประกวดวีดิทัศน์ และภาพยนตร์จาก World Wildlife Day Film Showcase 2022
1 – 15 มีนาคม 2565 แสดงผลงานการประกวดภาพถ่ายและเรียงความของผลงานที่เข้ารอบและได้รับรางวัลในประเภท นักเรียน นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป
สถานที่:
บริเวณลานกิจกรรมกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

“World Wildlife Day Thailand Showcase 2022” Exhibition
1 – 3 March 2022 | Exhibition of award-winning films from Thailand’s WWD 2022 Short Films Competition and Films from Jackson Wild’s World Wildlife Day Film Showcase 2022
1 – 15 March 2022 | Exhibition of Photo and Essays from finalists and winner
Venue:
Multi-purpose Event Area, Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation