ประเมินความพึงพอใจการจัดงาน
Event Evaluation

ร่วมประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ประจำปี พ.ศ. 2565 ได้ที่ https://forms.gle/8u9QR3d5sFhW4RcU9 จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 24.00 น.

ทั้งนี้ การประเมินความพึงพอใจมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับนำไปปรับปรุง และพัฒนาการจัดงานในครั้งต่อไป

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

Please share your thought on World Wildlife Day 2022 by completing the satisfaction assessment survey via the following link: https://forms.gle/8u9QR3d5sFhW4RcU9. The form can be filled out and submitted untill 15 March 2022 at 0.00 a.m.

The purpose of this event evaluation is to collect the thoughts and comments of participants who participated in various activities so we can improve and develop an even better plan for next year’s event.

Thank you for your cooperation.