การประกวดภาพถ่าย
Photo Competition

ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ “Local Action, Global Impact” ที่ถ่ายทอดหรือสื่อถึงเรื่องราวการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า พืชป่า และสิ่งแวดล้อม ของตนเอง ครอบครัว หมู่บ้าน ชุมชน หรือกลุ่มองค์กร ที่เป็นส่วนหนึ่งและเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการช่วยฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลกให้ดีขึ้น

ดูรายละเอียดกติกาได้ที่นี่

ส่งผลงานได้ที่นี่

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดภาพถ่าย เนื่องในวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ประจำปี พ.ศ.2565

ดูผลการประกวดได้ที่นี่

We are excited to invite you to participate in our “WWD 2022 Photo Competition” under the main theme of “Local Action, Global Impact”.This competition aimed to encourage people to convey their stories of efforts in conservation of forest, wildlife and environment or similar stories from their family, community or organization, which will contribute to establishing an unshakable foundation of efforts in recovering natural resources and the world’s environment in the future.

Click here for rules and information

Submit your photography here

Announcement of Department of National Parks, Wildlife and Plants Conservation on Result of World Wildlife Day 2022’s Photography Competition

Competition results here