ลงทะเบียนร่วมงาน
Event Registration

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ประจำปี พ.ศ. 2565 สามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/VfWrpz59p1HkAAJWA ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ การลงทะเบียนมีวัตถุประสงค์ดังนี้
• เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งรายละเอียดของลิงก์ (Link) สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านโปรแกรม Zoom ในวันที่ 3 มีนาคม 2565 ไปยังผู้ที่สนใจทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) ที่ระบุไว้
• เพื่อรวบรวมสถิติข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับนำไปวิเคราะห์ผลสำเร็จของการจัดงานตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนด

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

Those who are interested in participating in the events of World Wildlife Day 2022 can register for the event via the following link: https://forms.gle/VfWrpz59p1HkAAJWA from 8 February 2022, at 8:30 a.m. and onwards.

The purposes of this registration are as follow:
• To collect contact data and send out e-mails to inform participants of Zoom link using to participate in activities on 3 March 2022
• To collect data and statistics of participants in various activities to analyze how successful the event is according to the objectives and goals set beforehand

Thank you for your cooperation.