แนวคิดหลัก
Theme

สำหรับวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ประจำปี พ.ศ. 2565 นี้ ต้องการที่จะผลักดันให้เกิดการพูดคุย หารือ ถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการพลิกฟื้นชะตาชีวิตของชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์เป็นอย่างยิ่ง เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของสัตว์ป่าและพืชป่าดังกล่าวรวมไปถึงระบบนิเวศ และเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากชนิดพันธุ์เหล่านี้อย่างยั่งยืน

จึงได้กำหนดแนวคิดหลัก (Theme) คือ “Recovering key species for ecosystem restoration - กู้วิกฤตชีวิตในป่า พลิกฟื้นชะตาระบบนิเวศ” ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ได้แก่ เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจน (No Poverty) เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย (Zero hunger)เป้าหมายที่ 12 สร้างรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (Ensure Sustainable Consumption and Production Patterns) เป้าหมายที่ 13 การต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action) เป้าหมายที่ 14 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของมหาสมุทรและทะเล (Life Below Water) เป้าหมายที่ 15 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก (Life on Land)

World Wildlife Day (WWD) 2022 celebrations will seek to drive the debate towards the imperative need to reverse the fate of the most critically endangered species, to support the restoration of their habitats and ecosystems and to promote their sustainable use by humanity.

Therefore, “Recovering key species for ecosystem restoration”, was announced as World Wildlife Day 2022’s theme in accord to the following UN Sustainable Development Goals: 1 (No Poverty), 2 (Zero hunger), 12 (Ensure sustainable consumption and production patterns), 13 (Climate Action), 14 (Life Below Water) and 15 (Life on Land).

Year Theme
2022 “Recovering key species for ecosystem restoration”
“กู้วิกฤตชีวิตในป่า พลิกฟื้นชะตาระบบนิเวศ”
2021 “Forests and livelihoods: sustaining people and planet”
“ป่าไม้และวิถีชีวิต: ร่วมสร้างความยั่งยืนเพื่อมนุษยชาติและโลกของเรา”
2020 “Sustaining all life on Earth”
“ร่วมสร้างความยั่งยืน เพื่อทุกชีวิตบนผืนโลก”
2019 “Life below water: for people and planet”
“สรรพชีวิตใต้น้ำ: สำหรับผู้คนและโลก”
2018 “Big cats: predators under threat”
“แมวใหญ่: ผู้ล่าที่ถูกคุกคาม”
2017 “Listen to the young voices”
“ฟังเสียงเยาวชน”
2016 “The future of wildlife is in our hands”, with a sub-theme
“The future of elephants is in our hands”
“อนาคตของสัตว์ป่าและพืชป่าอยู่ในมือเรา” และแนวคิดย่อย
“อนาคตของช้างอยู่ในมือเรา”
2015 It’s time to get serious about wildlife crime